බෑගට්

අනුව තෝරන්න:
අවුනා රෝස

අවුනා රෝස

Rs 7,200.00Rs 4,320.00
or pay in 3 x Rs 1,440.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,440.00 with Mintpay
වර්ණ: රෝස, ඔලිව් කොළ, නිල් මැණික් PU සම් උරහිස් පටි 3 මැදිරි මාන: උස - 13 සෙ.මී දිග -26 සෙ.මී පළල - 5 සෙ.මී
Daisy Dark Brown

Daisy Dark Brown

Rs 10,390.00Rs 8,830.00
or pay in 3 x Rs 2,943.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,943.33 with Mintpay
Material: Synthetic leather Compartments :03 Main compartments02 Mini pocket 01 zippered Mini pocket 1 Short strap 1 Long strap Dimensions:Height - 14cmLength - 22cm
Jade Dark Brown

Jade Dark Brown

Rs 7,450.00
or pay in 3 x Rs 2,483.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,483.33 with Mintpay
Crafted with the utmost attention to detail and the finest materials, this handbag exudes luxury in every stitch.The most remarkable feature of this handbag is its dual functionality. With two...
ලයිලා මායා නිල්

ලයිලා මායා නිල්

Rs 7,350.00
or pay in 3 x Rs 2,450.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,450.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, මායා නිල්, සුදු, දුඹුරු PU සම් එක් ප්‍රධාන මැදිරියක් චුම්බක අගුල සැහැල්ලුයි මාන: උස - 12 සෙ.මී දිග - 25 සෙ.මී පළල - 7 සෙ.මී
අවුනා නිල් මැණික් නිල්

අවුනා නිල් මැණික් නිල්

Rs 7,200.00Rs 4,320.00
or pay in 3 x Rs 1,440.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,440.00 with Mintpay
වර්ණ: රෝස, ඔලිව් කොළ, නිල් මැණික් PU සම් උරහිස් පටි 3 මැදිරි මාන: උස - 13 සෙ.මී දිග -26 සෙ.මී පළල - 5 සෙ.මී
අවුනා ඔලිව් ග්‍රීන්

අවුනා ඔලිව් ග්‍රීන්

Rs 7,200.00Rs 4,320.00
or pay in 3 x Rs 1,440.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,440.00 with Mintpay
වර්ණ: රෝස, ඔලිව් කොළ, නිල් මැණික් PU සම් උරහිස් පටි 3 මැදිරි මාන: උස - 13 සෙ.මී දිග -26 සෙ.මී පළල - 5 සෙ.මී
Luna White

Luna White

Rs 15,990.00
or pay in 3 x Rs 5,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 5,330.00 with Mintpay
This unique luxury handbag features a striking design that blends white and gold elements to create a luxurious aesthetic. The bag's strap is embellished with intricate gold embroidery, adding a...
Luna Brown

Luna Brown

Rs 15,990.00
or pay in 3 x Rs 5,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 5,330.00 with Mintpay
This unique luxury handbag features a striking design that blends brown and gold elements to create a luxurious aesthetic. The bag's strap is embellished with intricate gold embroidery, adding a...
Luna Black

Luna Black

Rs 15,990.00
or pay in 3 x Rs 5,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 5,330.00 with Mintpay
This unique luxury handbag features a striking design that blends black and gold elements to create a luxurious aesthetic. The bag's strap is embellished with intricate gold embroidery, adding a...
Ruby Beige-Chrisbella

Ruby Beige-Chrisbella

Rs 11,990.00
or pay in 3 x Rs 3,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,996.66 with Mintpay
Brand: Chrisbella Material: Synthetic leather Compartments :01 Main compartment01 Mini pocket 01 zippered Mini pocket Dimensions:Height - 22cmLength - 27cm
Forstmann FSM 770 Wine Red

Forstmann FSM 770 Wine Red

Rs 13,990.00
or pay in 3 x Rs 4,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,663.33 with Mintpay
Brand: Forstmann Material: Synthetic leather Compartments :01 Main compartments02 Mini pocket 01 zippered Mini pocket Dimensions:Height - 14cmLength - 25cm Strap: 1 Adjustable long straps   
Forstmann FSM 770 Khaki

Forstmann FSM 770 Khaki

Rs 13,990.00
or pay in 3 x Rs 4,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,663.33 with Mintpay
Brand: Forstmann Material: Synthetic leather Compartments :01 Main compartments02 Mini pocket 01 zippered Mini pocket Dimensions:Height - 14cmLength - 25cm Strap: 1 Adjustable long straps