අවුනා රෝස

Rs 7,200.00 Rs 4,320.00
or pay in 3 x Rs 1,440.00 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,440.00 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: රෝස, ඔලිව් කොළ, නිල් මැණික්
 • PU සම්
 • උරහිස් පටි
 • 3 මැදිරි
 • මාන:
  • උස - 13 සෙ.මී
  • දිග -26 සෙ.මී
  • පළල - 5 සෙ.මී
විස්තර
 • වර්ණ: රෝස, ඔලිව් කොළ, නිල් මැණික්
 • PU සම්
 • උරහිස් පටි
 • 3 මැදිරි
 • මාන:
  • උස - 13 සෙ.මී
  • දිග -26 සෙ.මී
  • පළල - 5 සෙ.මී