ග්රේස් වයිට්

Rs 8,100.00 Rs 6,850.00
or pay in 3 x Rs 2,283.33 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 2,283.33 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, සුදු
 • PU සම්
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • දෙපස සාක්කු
 • මාන:
  • දිග - 32 සෙ.මී
  • උස - 25 සෙ.මී
  • පළල - 12 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: ග්රේස් වයිට්

විස්තර
 • වර්ණ: කළු, සුදු
 • PU සම්
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • දෙපස සාක්කු
 • මාන:
  • දිග - 32 සෙ.මී
  • උස - 25 සෙ.මී
  • පළල - 12 සෙ.මී