ලිලී කළු

Rs 7,100.00 Rs 3,550.00
or pay in 3 x Rs 1,183.33 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,183.33 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, බහු වර්ණ
 • ද්රව්ය: රෙදි
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • උරහිස් පටි
 • මාන:
  • දිග - 17 සෙ.මී
  • උස - 12 සෙ.මී
  • පළල - 8 සෙ.මී
විස්තර
 • වර්ණ: කළු, බහු වර්ණ
 • ද්රව්ය: රෙදි
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • උරහිස් පටි
 • මාන:
  • දිග - 17 සෙ.මී
  • උස - 12 සෙ.මී
  • පළල - 8 සෙ.මී