මවු බ්‍රවුන්

Rs 8,450.00 Rs 4,175.00
or pay in 3 x Rs 1,391.66 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,391.66 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: මෙරූන්, නිල්, දුඹුරු, කළු-සුදු
 • PU සම්
 • සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • 1 කුඩා සාක්කුව
 • රන් දම්වැල් පටිය
 • මාන:
  • දිග - 24 සෙ.මී
  • උස - 18 සෙ.මී
  • පළල - 7 සෙ.මී
විස්තර
 • වර්ණ: මෙරූන්, නිල්, දුඹුරු, කළු-සුදු
 • PU සම්
 • සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • 1 කුඩා සාක්කුව
 • රන් දම්වැල් පටිය
 • මාන:
  • දිග - 24 සෙ.මී
  • උස - 18 සෙ.මී
  • පළල - 7 සෙ.මී