ශිරින් කාකි

Rs 7,950.00 Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,996.66 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, තද දුඹුරු, Avacado කොළ, සුදු, Khaki
 • PU සම්
 • පටි 2 (එකක් දිග සහ කෙටි එකක්)
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • මාන:
  • දිග -26 සෙ.මී
  • උස - 17 සෙ.මී
  • පළල - 8 සෙ.මී
විස්තර
 • වර්ණ: කළු, තද දුඹුරු, Avacado කොළ, සුදු, Khaki
 • PU සම්
 • පටි 2 (එකක් දිග සහ කෙටි එකක්)
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • මාන:
  • දිග -26 සෙ.මී
  • උස - 17 සෙ.මී
  • පළල - 8 සෙ.මී