මහ්සා කළු

Rs 9,450.00 Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 2,330.00 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණය: කළු, සුදු
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: සකස් කළ හැකි PU සම් පටිය
 • මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • මාන:
  • දිග - 28 සෙ.මී
  • උස - 22 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: මහ්සා කළු

විස්තර
 • වර්ණය: කළු, සුදු
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: සකස් කළ හැකි PU සම් පටිය
 • මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • මාන:
  • දිග - 28 සෙ.මී
  • උස - 22 සෙ.මී