6016 කළු

Rs 9,450.00 Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 2,330.00 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, දුඹුරු
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය
 • මැදිරිය: සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • මාන :
  • දිග 38 සෙ.මී
  • උස: 26 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: 6016 කළු

විස්තර
 • වර්ණ: කළු, දුඹුරු
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය
 • මැදිරිය: සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක්
 • මාන :
  • දිග 38 සෙ.මී
  • උස: 26 සෙ.මී