හේසල් වයිට්

Rs 8,350.00
or pay in 3 x Rs 2,783.33 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 2,783.33 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, නිල්, සුදු
 • PU සම්
 • ශක්තිමත් පදනම
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • මාන:
  • උස - 25 සෙ.මී
  • දිග -33 සෙ.මී
  • පළල - 10 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: හේසල් වයිට්

විස්තර
 • වර්ණ: කළු, නිල්, සුදු
 • PU සම්
 • ශක්තිමත් පදනම
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • මාන:
  • උස - 25 සෙ.මී
  • දිග -33 සෙ.මී
  • පළල - 10 සෙ.මී