ලයිලා මායා නිල්

Rs 7,350.00 Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,996.66 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: කළු, මායා නිල්, සුදු, දුඹුරු
 • PU සම්
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • චුම්බක අගුල
 • සැහැල්ලුයි
 • මාන:
  • උස - 12 සෙ.මී
  • දිග - 25 සෙ.මී
  • පළල - 7 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: ලයිලා මායා නිල්

විස්තර
 • වර්ණ: කළු, මායා නිල්, සුදු, දුඹුරු
 • PU සම්
 • එක් ප්‍රධාන මැදිරියක්
 • චුම්බක අගුල
 • සැහැල්ලුයි
 • මාන:
  • උස - 12 සෙ.මී
  • දිග - 25 සෙ.මී
  • පළල - 7 සෙ.මී