3569 ටැන්

Rs 6,750.00 Rs 5,400.00
or pay in 3 x Rs 1,800.00 with Koko Koko
or 3 installments of Rs 1,800.00 with Mintpay
ගබඩාවේ ඇත පූර්ව ඇණවුම තොග නැති
 • වර්ණ: Beige, Dark Brown, Tan
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය
 • මැදිරිය : 1 ප්‍රධාන මැදිරිය
 • 1 කුඩා සිප් මැදිරිය
 • මාන:
  • දිග 34 සෙ.මී
  • උස 28 සෙ.මී

වර්ණය තෝරන්න: 3569 ටැන්

විස්තර
 • වර්ණ: Beige, Dark Brown, Tan
 • ද්රව්ය: PU සම්
 • පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය
 • මැදිරිය : 1 ප්‍රධාන මැදිරිය
 • 1 කුඩා සිප් මැදිරිය
 • මාන:
  • දිග 34 සෙ.මී
  • උස 28 සෙ.මී