ක්ලච්

අනුව තෝරන්න:
මහ්සා කළු

මහ්සා කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණය: කළු, සුදු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: සකස් කළ හැකි PU සම් පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන: දිග - 28 සෙ.මී උස - 22 සෙ.මී...
6016 කළු

6016 කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය: සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
David Jones Mini Wallet - Black

David Jones Mini Wallet - Black

Rs 4,950.00
or pay in 3 x Rs 1,650.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,650.00 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide. Dimensions: Height - 9cmLength - 14cm
David Jones P134-510 Dark Bordeaux

David Jones P134-510 Dark Bordeaux

Rs 7,390.00Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,996.66 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.  
David Jones P134-510 Black

David Jones P134-510 Black

Rs 7,390.00Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,996.66 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.
David Jones Handbag -  Black

David Jones Handbag - Black

Rs 13,290.00
or pay in 3 x Rs 4,430.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,430.00 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.
6016 දුඹුරු

6016 දුඹුරු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
David Jones Wallet - Black

David Jones Wallet - Black

Rs 5,790.00
or pay in 3 x Rs 1,930.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,930.00 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.
Chrisbella 6009 Black

Chrisbella 6009 Black

Rs 4,990.00
or pay in 3 x Rs 1,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,663.33 with Mintpay
Brand: Chrisbella Dimensions: Height - 10cmLength - 13cm
Chrisbella 1302 Black

Chrisbella 1302 Black

Rs 12,690.00Rs 10,785.00
or pay in 3 x Rs 3,595.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,595.00 with Mintpay
Brand: Chrisbella A delightful blend of cuteness and style that steals the spotlight effortlessly. With its super cute and unique shape, this bag is designed to turn heads and set trends....
Chrisbella 6005 Black

Chrisbella 6005 Black

Rs 6,490.00Rs 4,990.00
or pay in 3 x Rs 1,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,663.33 with Mintpay
Brand: Chris Bella Dimensions: Height - 10cmLength - 20cm
Chrisbella 6005 Brown

Chrisbella 6005 Brown

Rs 6,490.00Rs 5,890.00
or pay in 3 x Rs 1,963.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,963.33 with Mintpay
Brand: Chris Bella Dimensions: Height - 10cmLength - 20cm