සියලුම නිෂ්පාදන

අනුව තෝරන්න:
මහ්සා කළු

මහ්සා කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණය: කළු, සුදු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: සකස් කළ හැකි PU සම් පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන: දිග - 28 සෙ.මී උස - 22 සෙ.මී...
6016 කළු

6016 කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය: සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
David Jones Mini Wallet - Black

David Jones Mini Wallet - Black

Rs 4,950.00
or pay in 3 x Rs 1,650.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,650.00 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide. Dimensions: Height - 9cmLength - 14cm
David Jones P134-510 Black

David Jones P134-510 Black

Rs 7,390.00Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,996.66 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.
David Jones P134-510 Dark Bordeaux

David Jones P134-510 Dark Bordeaux

Rs 7,390.00Rs 5,990.00
or pay in 3 x Rs 1,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,996.66 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.  
David Jones Tote bag Black - CM6860

David Jones Tote bag Black - CM6860

Rs 20,990.00
or pay in 3 x Rs 6,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 6,996.66 with Mintpay
This David Jones Tote bag exudes sheer class, making a bold style statement wherever you go. Its spacious interior is a game-changer, effortlessly accommodating your laptop and all your daily essentials....
David Jones Handbag -  Black

David Jones Handbag - Black

Rs 13,290.00
or pay in 3 x Rs 4,430.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,430.00 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.
David Jones Tote Bag - Black

David Jones Tote Bag - Black

Rs 16,990.00
or pay in 3 x Rs 5,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 5,663.33 with Mintpay
Introducing the David Jones Classique Tote Bag, the epitome of timeless elegance and functionality. This chic and stylish tote bag combines a classic design with unbeatable sturdiness. Crafted with precision,...
6016 දුඹුරු

6016 දුඹුරු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
Alice Black

Alice Black

Rs 7,850.00
or pay in 3 x Rs 2,616.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,616.66 with Mintpay
Introducing Alice! Our Elegant Triple-Compartment Tote Bag, the perfect blend of style and affordability. This chic tote boasts three compartments to keep your belongings neatly organized!  Material: Synthetic leather Compartments...
David Jones Black Tote Bag -CM6729

David Jones Black Tote Bag -CM6729

Rs 16,990.00
or pay in 3 x Rs 5,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 5,663.33 with Mintpay
Introducing the David Jones Classique Tote Bag, the epitome of timeless elegance and functionality. This chic and stylish tote bag combines a classic design with unbeatable sturdiness. Crafted with precision,...
Chrisbella 6009 Black

Chrisbella 6009 Black

Rs 4,990.00
or pay in 3 x Rs 1,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 1,663.33 with Mintpay
Brand: Chrisbella Dimensions: Height - 10cmLength - 13cm