හරස් ශරීරය

අනුව තෝරන්න:
මහ්සා කළු

මහ්සා කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණය: කළු, සුදු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: සකස් කළ හැකි PU සම් පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන: දිග - 28 සෙ.මී උස - 22 සෙ.මී...
6016 කළු

6016 කළු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය: සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
6016 දුඹුරු

6016 දුඹුරු

Rs 9,450.00Rs 6,990.00
or pay in 3 x Rs 2,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,330.00 with Mintpay
වර්ණ: කළු, දුඹුරු ද්රව්ය: PU සම් පටිය: PU සම් සකස් කළ හැකි පටිය මැදිරිය : සිපර් මැදිරිය 1ක් ඇතුළුව මැදිරි 3ක් මාන : දිග 38 සෙ.මී උස: 26 සෙ.මී
Chrisbella 1302 Black

Chrisbella 1302 Black

Rs 12,690.00Rs 10,785.00
or pay in 3 x Rs 3,595.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,595.00 with Mintpay
Brand: Chrisbella A delightful blend of cuteness and style that steals the spotlight effortlessly. With its super cute and unique shape, this bag is designed to turn heads and set trends....
Autum Black

Autum Black

Rs 10,690.00
or pay in 3 x Rs 3,563.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,563.33 with Mintpay
This Autumn Series embodies opulence at its finest, setting a new standard for elegance.Draped with a stunning gold-chained strap, this handbag is a statement piece, destined to set you apart...
David Jones CM6844 Black

David Jones CM6844 Black

Rs 13,990.00
or pay in 3 x Rs 4,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,663.33 with Mintpay
A perfect blend of timeless elegance and practical functionality. This David Jones bag is meticulously crafted with a keen eye for detail, featuring a sleek design that effortlessly elevates your...
Gianna Black

Gianna Black

Rs 8,990.00
or pay in 3 x Rs 2,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 2,996.66 with Mintpay
Material: Synthetic leather Compartments :03 Main compartments02 pockets in the front 1 Back pocket 02 Zippered Mini pocket Strap: Adjustable strap (Long) Dimensions:Height - 29cmLength - 36cm
David Jones Shoulder/ Cross Body Bag - Black

David Jones Shoulder/ Cross Body Bag - Black

Rs 11,990.00
or pay in 3 x Rs 3,996.66 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,996.66 with Mintpay
Brand: David Jones* Rest of the details are mentioned in the last slide.
Janet Black

Janet Black

Rs 10,790.00Rs 9,390.00
or pay in 3 x Rs 3,130.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,130.00 with Mintpay
Janet effortlessly combines style, quality, and practicality. It is the ideal companion for your daily adventures, whether you're headed to the office or simply running errands.Crafted with an unwavering commitment...
Sadie  Caramel

Sadie Caramel

Rs 12,990.00
or pay in 3 x Rs 4,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,330.00 with Mintpay
Sadie Series - Crafted from Genuine leather ⭐️Elevate your style with our Sadie Genuine leather handbag- the ultimate fashion statement for every occasion. Crafted from premium cowhide leather, this versatile...
Sadie  Grey

Sadie Grey

Rs 12,990.00
or pay in 3 x Rs 4,330.00 with Koko Koko
or 3 X Rs 4,330.00 with Mintpay
Sadie Series - Crafted from Genuine leather ⭐️Elevate your style with our Sadie Genuine leather handbag- the ultimate fashion statement for every occasion. Crafted from premium cowhide leather, this versatile...
David Jones Shoulder/Cross Body Bag- Ivory

David Jones Shoulder/Cross Body Bag- Ivory

Rs 10,990.00
or pay in 3 x Rs 3,663.33 with Koko Koko
or 3 X Rs 3,663.33 with Mintpay
Brand: David Jones * Rest of the details are mentioned in the last slide.